RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Klauzla informacyjna RODO

Polityka prywatności (cookies)
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych jest Związek Gmin Lubelszczyzny z siedzibą w Lublinie (20-078), przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/3.

2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

2.1. Administrator danych osobowych – Związek Gmin Lubelszczyzny przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnie zgody.

2.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Związku Gmin Lubelszczyzny;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Związku Gmin Lubelszczyzny
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie dodatkowej, wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem Danych Osobowych umowy na powierzenie przetwarzania danych.

3.2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

5.1. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a należącym do zadań Związku Gmin Lubelszczyzny przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przetwarzamy dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez ADO może skutkować niemożliwością załatwienia sprawy.

5.2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość realizacji celu, dla którego dane były przetwarzane.

5.3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy lub formularza zgłoszeniowego ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

5.4. Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy nasza instytucja jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

5.5. Niezależnie od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą instytucję przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Skargę może Pani / Pan wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawców, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody źródłem danych osobowych jest Pani/Pana osoba.

6.3. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną lub przedmiotem umowy jest osoba, której dane są przetwarzane źródło tych danych wynika bezpośrednio z umowy.


7. PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany co nie wpływa na podjęcie decyzji w stosunku do Pani / Pana w sposób zautomatyzowany. Dane przetwarzane w ten sposób mogą być profilowane.

8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Podczas organizowanych przez Związek Gmin Lubelszczyzny spotkań (Zgromadzeń Regionalnych, posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, konferencji, Konwentów, seminariów, szkoleń i innych) mogą być wykonywane zdjęcia.
Zdjęcia mogą być publikowane na naszych stronach internetowych, profilu Związku na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/ZwiazekGminLubelszczyzny lub stronach internetowych, z którymi współpracujemy w celach informacyjnych lub promocyjnych.
Publikacja zdjęć odbywa się na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.). Zgodę na ewentualną publikację wizerunku każdy ze zgłoszonych uczestników w/w spotkań podpisuje dobrowolnie na formularzu zgłoszeniowym, na etapie zgłoszenia udziału.
Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii z serwisów i stron internetowych lub innych miejsc w przestrzeni publicznej (np. tablice ogłoszeń, banery itp.). Żądanie usunięcia należy wysłać na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

9. DANE PRZETWARZANE PRZY ODWIEDZANIU NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ - POLITYKA PRYWATNOŚCI I USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES

9.1. Informacje podstawowe - Odwiedzając naszą stronę, na Pani/Pana komputerze lub urządzeniu mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub strony, do których się odwołujemy (np. pokazując multimedia, udostępniając linki, itp.)

9.2. Po co stosuję się pliki cookies? - Pliki cookies używane są na stronach internetowych ze względu na wygodę użytkowników min.: by jak najlepiej dostosować treści i funkcje oraz wygląd witryny do ich potrzeb, a także w celach statystycznych czy też odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. Ponadto pliki te mogą zawierać różne informacje o osobach odwiedzających nasze strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim, możliwe jest poznanie adresu IP użytkownika, właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Zaznaczyć jednak należy, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem lub urządzeniem połączonym do sieci Internet, na którym pliki cookies zostały zapisane – tzw. adres IP.

9.3. Dodatkowe informacje - Zapisywanych na Pani/Pana komputerze lub urządzeniu informacji wysyłanych z naszej strony nie przetwarzamy i nie gromadzimy.

9.4. Zmiana ustawień – Może Pani/Pan dokonać zmian ustawień dotyczących ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania na Pani/Pana komputerze lub urządzeniu. Jeśli nie wyłączy Pani/Pan możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Pani/Pana zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

9.5. Podjęcie decyzji - Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może stać się utrudnione lub niemożliwe korzystanie z niektórych treści i/lub usług dostępnych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony.

9.6. Wyłączenie plików cookies - Każdy użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki do odpowiadającego mu poziomu ochrony przed plikami cookies, może je też całkowicie zablokować.

9.7. Zmiana ustawień plików cookies - Informacje na temat obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów. Jeśli korzysta Pani / Pan z urządzenia typu: smartfon, tablet, telefon komórkowy itp., prosimy o zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ustawień plików cookies w instrukcji lub dokumentacji urządzenia, z którego Pani / Pan korzysta.

9.8. Podsumowanie – wszelkie dane otrzymane i zebrane przy pomocy naszych stron internetowych i serwerów je obsługujących przeznaczone są na użytek wyłącznie naszej instytucji nie będą sprzedawane i udostępniane innym podmiotom. Poufność danych może być uchylona ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. w celach dowodowych na polecenie odpowiednich organów).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Administrator Danych Oosbowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

10.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).