O ZGL

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN LUBELSZCZYZNY

KIM JESTEŚMY?
Związek Gmin Lubelszczyzny jest stowarzyszeniem, które powstało w 1995 roku z inicjatywy 26 gmin wiejskich byłego województwa lubelskiego. Ze względu na charakter założycieli przyjęło wtedy nazwę Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny. Zmiana nazwy nastąpiła w 1998 roku po przystąpieniu do Stowarzyszenia kilku miast naszego województwa. Po reformie administracyjnej Polski, która nastąpiła w 1999 roku, do Związku przystąpiły gminy z dawnych województw: bialskiego, chełmskiego i zamojskiego. Związek jest Stowarzyszeniem dobrowolnym, w związku z czym liczba jego członków ciągle ulega zmianie. Obecnie należy do nas 73 gminy. Formalnie, wolę przystąpienia do Związku wyraża Rada danej Gminy w formie uchwały, a jej przedstawicielem jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta albo osoba przez nich upoważniona. 
Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Związku w latach 1995-2006 był P. Kazimierz Gorczyca, Wójt Gminy Jastków, kolejnymi: w latach 2006-2010 – P. Zdzisław Antoń, Wójt Gminy Niedrzwica Duża, w latach 2011-2019 P. Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów. Od 24 kwietnia 2019 roku funkcję tę pełni P. Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego. 

DLACZEGO WARTO DZIAŁAĆ RAZEM?
Głównym celem działalności Związku jest reprezentowanie i obrona interesów gmin. Problemy dotykające nasze samorządy dla wszystkich są takie same, niezależnie od liczby mieszkańców czy wielkości budżetów. Różni je tylko skala. Każde podejmowane przez Związek działanie dotyczy wszystkich gmin a rezultaty aktywności Związku docierają do wszystkich samorządów Lubelszczyzny. 
Jednak im więcej gmin zaangażuje się w bieżącą działalność Związku i im więcej Członków będzie liczyło stowarzyszenie, tym nasz głos będzie silniejszy. 
W ciągu 25 lat działalności Związek zorganizował kilkaset konferencji, szkoleń i warsztatów angażując jako prelegentów najlepszych specjalistów w kraju, podejmował stanowiska w takich sprawach jak: gminna edukacja publiczna, finanse samorządów, gospodarka odpadami komunalnymi, fundusze UE, zrealizował i współrealizował kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 
Podejmowanie przez Związek takich i podobnych działań jest procesem wymagającym ciągłego monitorowania zmieniających się przepisów, pojawiających się nowych możliwości i zagrożeń. Wymaga to zarówno nakładów finansowych (pochodzących ze składek członkowskich) jak i zaangażowania samych samorządów – w swoich działaniach bazujemy na doświadczeniu samorządowców z naszych Gmin Członkowskich. 
Na mocy Statutu członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny może być każda gmina. Jednak warunkiem przyjęcia jest podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Związku. Przyjęcie w gminy do Stowarzyszenia potwierdza Zarząd ZGL
Członkowi Związku Gmin Lubelszczyzny przysługuje, przede wszystkim: 
-    prawo do udziału w Zgromadzeniu Regionalnym z głosem stanowiącym,
-    czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku,
-    prawo do pomocy prawnej ze strony Związku (w zakresie określonym przez Związek),
-    prawo do zgłoszenia wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał,
-    prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku (na zasadach określonych przez Zarząd).
Członkowie Związku obowiązani są do działania zgodnego z przepisami Statutu, aktywnego udziału w pracy jego organów oraz do płacenia składek, których wysokość dla gmin ustala Zgromadzenie Regionalne członków ZGL proporcjonalnie do liczby ludności w gminie. 

SKŁADKI 
Wysokość składek została uchwalona w 1995 roku i do tej pory nie była zwiększana. Podstawowa wysokość składki wynosi 35 groszy od mieszkańca i uzależniona jest od liczby mieszkańców Gminy Członkowskiej:
Liczba mieszkańców

do 20 tys.    0,35 zł od mieszkańca w stosunku rocznym

20-30 tys.    RYCZAŁT   7 tys. zł w stosunku rocznym

30-50 tys.   RYCZAŁT   8 tys. zł w stosunku rocznym

50-100 tys.     RYCZAŁT  10 tys. zł w stosunku rocznym 

powyżej 100 tys. RYCZAŁT  15 tys. zł w stosunku rocznym
  
Reprezentantem gminy w ZGL jest WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej.

DZIAŁALNOŚĆ

Jednym z głównych celów funkcjonowania organizacji zrzeszających jednostki samo-rządu terytorialnego, do których należy Związek Gmin Lubelszczyzny jest integracja członków
Najlepszą formą integracji jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń, rozwiązywania bieżących problemów i wyjaśniania wątpliwości.
Dzięki aktywności i zaangażowaniu przedstawicieli gmin, stowarzyszenia takie jak nasze, mają szansę na rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie samorządów w Polsce. 
Jednym z głównych zadań Związku jest opracowywanie stanowisk i opinii w zakresie przepisów prawa, regulujących funkcjonowanie samorządów. Postulaty zawarte w jednym z naszych ostatnich stanowisk (podjętym w dniu 24 kwietnia br. przez Zgromadzenie Regionalne Związku), w sprawie systemu gospodarki odpadami, przekazanym m.in. do Ministra Środowiska, w części dotyczącej odpowiedzialności producenta za wytwarzane odpady opakowaniowe są już realizowane w najnowszych zapowiedziach Ministerstwa, dotyczących planowanych zmian przepisów regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH
Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań w zakresie podejmowanych stanowisk, Związek w 2013 roku przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, skupiającego 9 organizacji regionalnych zrzeszających jst., oprócz Związku Gmin Lubelszczyzny: Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Pomorski Związek Gmin, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza. 
Przedstawiciele OPOS, na zaproszenie Ministra Administracji i Cyfryzacji od 2015 roku uczestniczą w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) i jej Zespołach, mając status obserwatora (głos doradczy).  Dzięki naszej obecności na forum KWRiST, na bieżąco za pośrednictwem Sekretariatu Komisji otrzymujemy pełną informację o bieżących pracach legislacyjnych dotyczących funkcjonowania samorządów. Opracowywane przez Sygnatariuszy OPOS wszelkie opinie, analizy i stanowiska przedstawiane są na forum KWRiST za pośrednictwem Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich oraz przez naszych przedstawicieli w Zespołach problemowych Komisji, podczas ich obrad i pomimo braku statusu członka – dzięki wysokiej wartości merytorycznej - są one uwzględniane. 

ZESPOŁY
Głównym celem funkcjonowania Zespołów jest umożliwienie Członkom Związku Gmin Lubelszczyzny pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji, zwiększenia skuteczności podejmowanych stanowisk, oraz jak najszerszego zaangażowania Gmin w bieżącą działalność Związku Gmin Lubelszczyzny a także wsparcia aktywności Związku na forum Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.
Pragniemy wzmacniać działania Związku Gmin Lubelszczyzny na rzecz poprawy funkcjonowania samorządów. Jest to możliwe dzięki Państwa pracy na forum Zespołów eksperckich, które z jednej strony umożliwią bieżące monitorowanie prac Parlamentu i Rządu RP warunkujące  funkcjonowanie samorządów, bazując na informacjach pozyskiwanych z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, z drugiej zaś strony  pozwolą na szybką reakcję na powstające przepisy prawne dzięki opracowywanym analizom i opiniom, przedstawianym na forum KWRiST i przekazywanym dalej w formie stanowisk do Prezydenta, Parlamentu i Rządu RP.
Do udziału w pracach Zespołów prawo zgłoszenia przysługuje każdej Gminie Członkowskiej, która może zgłosić więcej niż jednego przedstawiciela. Mogą to być: wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast, radni, pracownicy samorządowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, itp., a także: eksperci zewnętrzni (przedstawiciele szkół wyższych, instytucji rządowych i samorządowych, eksperci – osoby fizyczne, itp.)
Praca w Zespołach z zasady jest społeczna. Realizowana jest w imieniu Gminy Członkowskiej ZGL, na podstawie delegowania przez pracodawcę. Efekty prac są własnością Związku i to on ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującym prawem. 

NAZWA ZESPOŁU | ZAKRES TEMATYCZNY
Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych | Sprawy związane z:  budżetem i finansami publicznymi.
Zespół ds. Ustrojowych i Administracji Publicznej | W zakresie ustroju: sprawy związane z dokończeniem reformy administracji publicznej, w tym:  ustalanie strategicznych kierunków działania administracji publicznej, analizowanie ustroju samorządu terytorialnego, ocena stanu koordynacji działań administracji publicznej, standaryzacja działań i jakości pracy administracji publicznej, ordynacja wyborcza do organów samorządu terytorialnego. W zakresie administracji publicznej: administracja publiczna, obrona narodowa, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska | Zakres: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, łączność, rozwój regionalny, Skarb Państwa, transport, turystyka, środowisko.
Zespół ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia | W zakresie edukacji, kultury i sportu:  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport, nauka, oświata i wychowanie. W zakresie Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia: praca, zabezpieczenie społeczne i zdrowie.
Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa | Zakres: rolnictwo, rozwój wsi.

Spotkania Zespołów będą się odbywały albo w Biurze Związku w Lublinie, albo w terenie: w gminach z których będą się wywodzili członkowie poszczególnych Zespołów. Za działania każdego Zespołu będzie odpowiedzialny Przewodniczący wywodzący się spośród członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ZGL. Każdy z Zespołów opracuje swój harmonogram działania.

ZARZĄDY W TERENIE 
Stałą praktyką działania Zarządu w kadencji 2019-2024 jest organizacja posiedzeń na terenie Województwa Lubelskiego. Do udziału w obradach zapraszani są przedstawiciele gmin z powiatu na którego terenie funkcjonuje Gospodarz danego posiedzenia oraz sąsiedniego/ich powiatu/ów.
Podczas obrad omawiane są bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania samorządów, odbywa się dyskusja na temat problemów gmin z danego terenu, następuje prezentacja działań Związku na rzecz Członków, a do przedstawicieli gmin niezrzeszonych kierowane jest zaproszenie do przystępowania. Podczas posiedzeń odbywają się spotkania z Gośćmi (przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej z regionu, instytucjami działającymi na rzecz samorządów, itp.). 
Do tej pory posiedzenia zorganizowane zostały się w Gminie Hrubieszów (gdzie spotkaliśmy się z gminami z powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego), w Gminie Karczmiska (gościliśmy gminy z powiatów: kraśnickiego, opolskiego i puławskiego), w Gminie Firlej (z gminami z powiatów: lubartowskiego, łukowskiego, radzyńskiego i ryckiego)   w listopadzie w Gminie Wisznice (spotykając się z gminami z powiatów: bialskiego i parczewskiego) i w grudniu w Gminie Krasnystaw (wraz z gminami z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego). Na początku stycznia spotkaliśmy się w Janowie Lubelskim wraz z gminami z powiatów: biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego. Pozostały nam do odwiedzenia powiaty: lubelski, świdnicki oraz łęczyński (Gmina Mełgiew), jednak z uwagi na epidemię koronawirusa spotkanie "na żywo" musiało zostać przełożone.

Podczas naszych spotkań gościliśmy do tej pory przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, UMCS-u, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Lublin, kwiecień 2020