Statut Związku Gmin Lubelszczyzny

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Związek Gmin Lubelszczyzny.
Związek Gmin Lubelszczyzny może posługiwać się skróconym określeniem w brzmieniu ZGL.
2. Związek Gmin Lubelszczyzny zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym Stowarzyszeniem o zasięgu regionalnym.
3. Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa poprzez organy wskazane w niniejszym statucie.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Lubelszczyzny.

§ 3

Siedzibą Związku jest Lublin.

§ 4

Związek może na wniosek Gminy – członka powoływać swoich przedstawicieli do reprezentowania poszczególnych gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

§ 5

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6

Związek posługuje się pieczęcią podłużną z napisem „Związek Gmin Lubelszczyzny” z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Cały Statut Związku Gmin Lubeszczyzny znajdziecie Państwo w plikach zamieszczonych poniżej. 

 

Załączone pliki: