Zarząd

 

Zarząd Związku Gmin Lubelszczyzny

 

KADENCJA 2019-2024

Przewodniczący Zarządu: Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego 

I Wiceprzewodniczący: Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
II Wiceprzewodniczący: Andrzej Wojewódzki, Sekretarz, Miasto Lublin

Grzegorz Kapica, Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą 
Janusz Rosłan, Burmistrz Miasta Biłgoraj 
Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów 
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
Magdalena Wójcik, Wójt Gminy Mełgiew
Stanisław Gołębiowski, Wójt Gminy Końskowola
Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów 
Edyta Gajowiak-Powroźnik, Wójt Gminy Krasnystaw

 

KADENCJA 2015-2018

Przewodniczący Zarządu: Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów

Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Anna Wojtas, Wójt Gminy Wysokie
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Grzegorz Kapica, Wójt Gm. Józefów n. Wisłą
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Janusz Bodziacki, Burmistrz Lubartowa
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin (na podst. §23ust.3a Statutu Związku Członkiem Zarządu jako reprezentant Miasta Lublin)

 

KADENCJA 2011-2015

Przewodniczący Zarządu: Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów

I Wiceprzewodniczący: Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego
II Wiceprzewodniczący: Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice

Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Michał Dec, Zastępca Burmistrza Biłgoraja
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Ryszard Smerdel, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Grzegorz Teresiński, Wójt Gminy Wilków
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Antoni Wawryca, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin

 

INFORMACJE OGÓLNE

Pracami Zarządu kierują Przewodniczący Zarządu, a w Jego zastępstwie I lub II Wiceprzewodniczący. Oni też reprezentują Związek na zewnątrz.

Przewodniczący Zarządu wybierany jest przez Zgromadzenie Związku, spośród wójtów/burmistrzów/prezydentów miast – gmin członków Związku.

Zgodnie ze Statutem Związku Gmin Lubelszczyzny (§ 23) Zarząd składa się z 8 do 12 członków wybieranych przez Zgromadzenie Regionalne z zastrzeżeniem, że gmina Lublin ma prawo do obsadzenia jednego miejsca w Zarządzie poza trybem wskazanym powyżej.

Do Zarządu mogą być wybrani wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej – będący przedstawicielami gmin – członków Związku.

Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

Zarząd na wniosek Przewodniczącego Zarządu wybiera ze swojego grona I i II Wiceprzewodniczącego. Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego może nastąpić w każdym czasie, na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

Tryb przeprowadzenia wyborów członków Zarządu określa ordynacja wyborcza uchwalana przez Zgromadzenie Regionalne.

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Zarządu.

W wypadku odwołania członka Zarządu Związku z funkcji wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta –członkostwo członka Zarządu w Zarządzie Związku ustaje.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku.
 

ZESPOŁY TEMATYCZNE

Zarząd może powoływać zespoły dla realizacji zadań Związku.

Głównym celem ich funkcjonowania jest umożliwienie Członkom Związku Gmin Lubelszczyzny pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji, zwiększenia skuteczności podejmowanych stanowisk, oraz jak najszerszego zaangażowania Gmin w bieżącą działalność Związku Gmin Lubelszczyzny a także wsparcia aktywności Związku na forum Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.
Pragniemy wzmocnić działania Związku Gmin Lubelszczyzny na rzecz poprawy funkcjonowania samorządów. Jest to możliwe dzięki Państwa pracy na forum Zespołów eksperckich, które z jednej strony umożliwią bieżące monitorowanie prac Parlamentu i Rządu RP warunkujące  funkcjonowanie samorządów, bazując na informacjach pozyskiwanych z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, z drugiej zaś strony  pozwolą na szybką reakcję na powstające przepisy prawne dzięki opracowywanym analizom i opiniom, przedstawianym na forum KWRiST i przekazywanym dalej w formie stanowisk do Prezydenta, Parlamentu i Rządu RP.
ZASADY UCZESTNICTWA
Do udziału w pracach Zespołów prawo zgłoszenia przysługuje każdej Gminie Członkowskiej, która może zgłosić więcej niż jednego przedstawiciela. Mogą to być: wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast, radni, pracownicy samorządowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, itp., a także: eksperci zewnętrzni (przedstawiciele szkół wyższych, instytucji rządowych i samorządowych, eksperci – osoby fizyczne, itp.)
Praca w Zespołach z zasady jest społeczna. Realizowana jest w imieniu Gminy Członkowskiej ZGL, na podstawie delegowania przez pracodawcę. Efekty prac są własnością Związku i to on ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującym prawem. 
Spotkania Zespołów będą się odbywały albo w Biurze Związku w Lublinie, albo w terenie: w gminach z których będą się wywodzili członkowie poszczególnych Zespołów. Za działania każdego Zespołu będzie odpowiedzialny Przewodniczący wywodzący się spośród członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ZGL. Każdy z Zespołów opracuje swój harmonogram działania.