Komisja Rewizyjna

Kadencja 2019-2024

Karol Grzęda, Wójt Gminy Łaziska
Tomasz Piecak, Wójt Gminy Ostrówek 
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Dorota Szczęsna, Wójt Gminy Spiczyn
Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska

 

Kadencja 2011-2015

W dniu 6 maja 2011r. Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny wybrało przedstawicieli do organów Związku na nową kadencję.

 • Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Lech Bojko, Wójt Gminy Werbkowice
 • Krzysztof Chilczuk, Wójt Gminy Podedwórze
 • Roman Radzikowski, Wójt Gminy Łaziska
 • Tomasz Zając, Burmistrz Hrubieszowa

 

Informacje ogólne:

 • Zgodnie z zapisami Statutu Związku Gmin Lubelszczyzny Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków wybieranych przez Zgromadzenie Regionalne (§ 32).
 • Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
 • Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji
 • Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członka przez Zgromadzenie Regionalne przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 • Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zgromadzenie Regionalne.

 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności (§ 33):

 • Kontrola całokształtu działalności statutowej oraz finansowej Związku,
 • Kontrola realizacji uchwał Zgromadzenia Regionalnego,
 • Kontrola stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
 • Opiniowanie sprawozdania Zarządu i rocznego bilansu finansowego,
 • Przekładanie Zgromadzeniu Regionalnemu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 • Składanie Zgromadzeniu Regionalnemu rocznego sprawozdania ze swojej działalności,
 • Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Regionalnego.